"A sajnálat az észből származik, az irgalmasság a bölcs szívből."


Copyright:  Kovács Éva Mária          
3.

Az angyalok tudata és feladata
Az Abszolútból keletkeznek a világegyetem összes naprendszerei, ez a központi forrás élteti a rendszereket, és ehhez a forráshoz tér vissza minden. Isten minden formában benne rejlik, mindenütt jelen van a naprendszerben, és így mindent eláraszt az élet esszenciájával, mellyel az a célja, hogy a létezést olyan magasságra emelje, ahol egyesül az erő, az élet és a tudat a központi egyetemes forrással (vagyis az Abszolúttal). Ez a felfogás az angyali tudat háttere. Az angyal legalább három fontosabb járatot ismer, amelyen keresztül, és amelyek segítségével az erő a központi erőforrásból eljut mindenüvé, és kifejeződik a rendszerben vagy a világegyetemben. Ezek elsősorban az anyag, amelyből a rendszer áll, másodsorban pedig az angyalok és az emberi fejlődési vonal. Az angyalok, mint az erők közvetítői az anyagot nem annyira valami állománynak, szilárd alaknak, vagy tartós állapotnak tekintik, mint mi emberek, hanem inkább látszólagos és örökké változó jelenségnek, amit az erők gyors áramlása idéz elő. Az ember ezeket a látszólagos és örökké változó jelenségeket látja, amelyeket ez a folytonos áramlás okoz. Az angyal azonban az áramló erőt látja, amelynek (ők az) eredményei. A dévának minden forma látszólagos, anyagtalan és nem maradandó, és ekképpen pontosan fordítottja az emberi szemléletnek.
Az angyalok tehát az élet, az erő és a tudat hármasságának hordozói és megnyilvánítói.
Munkájukhoz az is hozzátartozik, hogy intelligens együttműködésükkel növeljék és fenntartsák az isteni erőnek lelkesítő, vitalizáló, és szellemítő tevékenységét. Tevékenységeik egésze a megnyilvánulást segítő élet - vagy szellem - oldalára összpontosul. Az angyal az élet oldalra összpontosítja figyelmét, és mindezt úgy teszi, hogy nem az anyaggal vagy a formával azonosítja magát, hanem a mindkettő mögötti élettel (vagyis az örökkévalóval - a Teremtővel). Mind az angyalok, mind az emberek funkciója az, hogy megelevenítsék az élet fejlődését az ösztönöstől a teljes öntudat megnyilvánulásáig. Az angyali hierarchia tudatát csakis a benne rejlő isteni élet befolyásolja. Az angyalok törekvésének célja, hogy a formában megteremtsék az élet mind tudatosabb kifejeződését, a maguk nagyobb, öntudatosabb életerejével való egyesítés által. Az angyali birodalomnak minden tagja, és minden atomja a Logoszt szolgálja, mint a Logosz életerejének hordozója. Az angyalok szolgálatának a leghelyénvalóbb meghatározása az intelligens tevékenység, hiszen a Logosz életereje áthalad rajtuk, és a Teremtőnek ezt az élet erőmennyiségét alkalmazzák, egyeztetik és irányítják annak áramlását. Ilyen módon szolgálják a Logoszt minden síkon és a természet minden birodalmában, beleértve az emberit is, amely birodalomban a kettős tevékenységük könnyen megkülönböztethető.

Elsődleges tevékenységeik kettőssége:
    Az angyalok választanak ki, specializálnak és építenek minden atomot, amelyből az emberi testek összetevődnek. Felismerik, hogy melyek azok a megkívánt atomtípusok, amelyek a központi permanens (állandó) atomból kibocsátott rezgésekre válaszolnak, és amely köré minden más atom épül. Mielőtt elhelyezné azokat az atomokat, amelyekből az emberi test összetevődik, az angyal egyesíti az atommal életerejét és tudását, ezáltal specializálja és serkenti (az atomot), amivel az a célja, hogy az atom a lehető legjobban válaszoló képes állapotba kerüljön. Ezután engedi csak meg, hogy az atom elfoglalja természetes pozícióját és az erő sajátos vonala szerint odavonzza őt a helyére. Hasonló folyamatok mennek végbe a természet minden birodalmában, és mindegyiknek egy-egy természetszellem, vagy angyal a végrehajtója az anyag típusának és a sűrűség szintjének megfelelően, ahol a munka folyik. Ez az egyik magyarázata annak az állításnak, ami szinte minden angyalokkal foglalkozó írásban olvasható, miszerint minden angyal egy természeti elemhez (tűz, víz, föld, levegő) tartozik, de erre később még részleteiben visszatérek.

    Az angyalok az ásványi, növényi és állati birodalomban is folyamatosan munkálkodnak azon célból, hogy megteremtsék az ideiglenes tudatos kapcsolatot a szellem és az anyag között, amit az emberben az Egó tart állandóan fenn. Pl. egy angyal kapcsolódása egy fával ellátja a fát egy öntudat-gyújtóponttal, vagy vezetékkel az isteni élet áramlása számára, növeli az öntudatos és az egyéni létezés fokát (amelyre a fa normálisan képes), és sietteti az időt, amikor a fában fejlődő élet öntudatosan fog megnyilvánulni. Ez az angyali munka képezi annak az állításnak az alapját, hogy az állatoknak és a növényeknek, de még az ásványoknak is van angyaluk.

Az angyal szempontjából három nagy fokozat van, amelyen keresztül a Logosz életereje átáramlik és ezáltal megnyilvánul.
  -  A tudatalatti, amelyben ösztönösen vagy vakon nyilvánul meg a Logosz életereje.
     Ez annyit jelent, hogy az isteni törvény iránti engedelmesség ösztönszerű és vak.

  -  Az öntudat, amelyben az isteni törvény iránti engedelmesség az intelligencia különböző
     fokain történik.

  -  Magasabb tudat, ahol az isteni törvény iránti engedelmesség olyan tökéletes, hogy már nem
     ösztönszerű, hanem tudatos.
Angyalvilág
Szolgáltatások


Angyalok - Dévák
 
 
1 2 3 4 5 6 7