"Dicséret néktek, szent angyalok:
oltalmazói az embernek, kinek  sugárzó másai vagytok."



Copyright:  Kovács Éva Mária          
4.

Amint az angyal önmaga is átment ezeken a fejlődési fokokon, munkaterülete megfelel az ő fejlődési szintjének. Így emelkedik a legkezdetlegesebb állati forma, a természetszellem és az angyal fokozatából, az angyali Nap Urakon át, az Angyali Logoszig.
Az angyali hierarchiában az isteni élet tudatos kifejeződést talál. Az angyali Logoszon vagy Mennyei Angyalon és a hierarchiáján keresztül az isteni élet szabadon áramlik, tehát nem akadályozza az anyag ellenállása, így az egész angyali birodalom ezen élet megtestesítése vagy kifejezése a fejlődő tudat szerint.

Az angyalok hitvallása
Bármilyen hihetetlennek tűnik, az angyaloknak is van hitvallása. Azonban ne az általánosságban vett, emberek által gyakorolt hitvallásra gondoljunk, ami sajnos manapság leginkább az önző célokat szolgáló Isten iránti szeretetben és tiszteletben nyilvánul meg.
Ezek a fénylények szeretetük teljes egészét önösség és vágyak nélkül árasztják ki és erre válaszul beléjük áramlik a Kozmikus Bölcsesség, így hitük a tudásra van alapítva és az isteni igazságból áll, amint azt ők a különböző fejlődési fokozatuknak megfelelően felfogják. Ebből következik, hogy a hitnek a láthatatlan világban is megszámlálhatatlan fokozata van, a természetszellemek hitétől kezdve, az angyali Nap Urak hitéig.

Angyali Logosz (Angyal Isten) és az angyalok kapcsolata
Az angyali fejlődésben a legmagasabb tisztet egy nagy lény tölti be, aki a Fölülmúlhatatlannak az angyali aspektusa, és aki egy kimondhatatlan és felfoghatatlan ragyogású és erejű lény.
A rá való utalásokat, amelyek következnek inkább jelképnek kell tekinteni, mert keveset tudunk még erről a Lényről, és amit tudunk, még azt is nehezen lehet szavakkal kifejezni.
A Logosz angyali kifejeződése, mint minden más aspektusa is HÁRMAS, mindazonáltal EGY. Ennek a három aspektusnak permutációiból hét elsődleges jellemvonás keletkezik, és ezek mindegyike egy-egy arkangyalban jut kifejezésre. Ezek az arkangyalok a hét sugár angyali fői - mindegyik egy-egy külső kifejezése a Logosz karakterében lévő egy-egy tulajdonságnak. Munkájuk tökéletes példája egy-egy módszernek, amely által a Logosz terveinek teljesítését végrehajtják. A Logosz életének minden megnyilvánulása, legyen az angyali vagy emberi, ezen az elsődleges hét sugáron megy keresztül és mint egy belső gyűrű veszik körül az isteni pontot.
Ami az angyalok hitvallását illeti, minden angyal, természetszellem - fokozatához képest - a Legfőbb Lény Akaratának, vagyis a Fölülmúlhatatlan angyali aspektus bölcsességének és intelligenciájának tökéletes kifejezője. Az angyalok nem ismernek más akaratot, mint az övét és semmiképpen sem különülnek el ettől az akarattól - benne élnek, működnek és léteznek, belőle áll az életük. Ők maguk ez az akarat tökéletesen megnyilvánítva azon a fejlődési síkon, ahol állnak. Ennélfogva a fejlődésük lassú, nem ismernek ellenállást, nem találkoznak akadályokkal ennek az akaratnak a kifejezésében, amelynek megtestesítői. Bánat, szomorúság és fájdalom számukra ismeretlen dolgok. Világuk tündérkert, paradicsom, és az édenkertet a tudás fája jelenti. Életüket a bölcsesség irányítja, mert ők ennek a bölcsességnek a tökéletes kifejezői. Következésképpen minden cselekedet, amit végrehajtanak tökéletesen bölcs. Életük abszolút tisztességes, de nem azért, mert ők választják a helyeset, hanem azért, mert az isteni bölcsesség megtestesülései lévén képtelenek helytelen cselekedetre. A bölcsesség rokon értelmű a boldogsággal, ezért az ő életük is végtelenül boldog.
Az intelligencia befolyása alatt a világegyetem építőivé válnak. Rajtuk keresztül az egy AKARAT, az egy BÖLCSESSÉG, és az egy INTELLIGENCIA végső kifejezést talál minden síkon. Hitvallásuk ezért létük törvénye.
Teljes engedelmesség, tökéletes együttműködés, legnagyobb pontosság, fáradhatatlan tevékenység a soha nem szűnő munkában, halhatatlanság, a boldogságnak mindig növekvő és mindig mélyülő érzése - ezek az angyalok jellegzetességei.
A fejlődés számukra abban áll, hogy mind jobban kifejezésre jut bennük a három isteni tulajdonság és, hogy a tudatalattiból és ösztönösből az öntudatosba és intelligensbe individualizálódnak.
Az eddigieket összegezve az angyali fejlődés minden vonala a legfelsőbb Mennyei Angyalban találja meg legmagasabb kifejeződését - nevezzük őt Angyali Logosznak - DE NEM ELKÜLÖNÜLTEN ATTÓL, AMIT TEREMTŐ ISTENNEK NEVEZÜNK.

Hogyan lehet megfogalmazni  az Angyali Logoszt?
Talán tömören úgy, hogy ő maga az Angyali Egész.
Minden angyal fokozatosan elsajátítja azoknak a fogalmaknak ismeretét, amelyek hitvallását alkotják. Elmélkedik rajtuk, igyekszik fölfedezni jelentőségüket és tökéletesen beilleszkedni abba a rendszerbe, amelyhez ezek a fogalmak és ő is tartozik. Nem szükséges számukra a külső tanítás, mert a megismerés fokozatosan támad fel tudatukban. A kibontakozás az angyalnál majdnem teljesen a saját kezdeményezésére megindult növekedésből áll, ez mutatkozik meg aurája, valamint alakja terjedelmének és ragyogásának növekedésében, továbbá a minden megnyilvánult élet mögött lévő alapvető folyamatoknak tágabb és mélyebb értelmében.




Angyalvilág
Szolgáltatások
Angyalok - Dévák
 
 
1 2 3 4 5 6 7