"Szeretni azért, hogy bennünket szeressenek, emberi, de szeretni azért, hogy szeressünk, angyali."
Copyright:  Kovács Éva Mária          
5.

A földöntúli és a földi térségek nyitva vannak előtte, és kedvét leli növekvő erejében. Az angyalok hitvallása a Logosz harmadik aspektusának (a Teremtő Intelligencia, vagyis a cselekvésben megnyilvánult isteni elme) természetes kifejezéseként tekinthető. Játékuk és örömteli boldogságuk a második aspektus (Bölcsesség) kifejezése. A munkájuk pedig az első aspektus (Akarat) kifejezésének megnyilatkozása.

Angyalok munkája
Amikor eljön az ideje az angyal összekapcsolja a két szolgálatot, ami számára a munka és a játék.
Ilyenkor hierarchiájának közvetítő eszközeként működik a négy elem - föld, levegő, víz, tűz - valamelyikében.
A feladat kettős: szüntelenül munkálkodik önmagában saját erői isteni kifejeződésének növelésén, de ugyanakkor azon is dolgozik, hogy az isteni Élet és Tudat azon aspektusának fejlődését serkentse, amely megtestesül abban az elemben, amelyhez hozzá van kapcsolva. Amint az angyal növekszik a fejlődésben, az istenit teljesebben és mélyebben fejezi ki önmagában. Öntudatos és mind elevenebb lényének az elem a szunnyadó tudatára való ráhatása által serkenti az angyal működését. Ez úgy történik, hogy amilyen szorosan csak lehet, azonosul az adott elemben lévő élettel és tudattal, hogy megoszthassa vele saját, mélyebben kibontakoztatott életerejét. Úgy dolgozik, hogy elmerül fáradozásának tárgyában, és egyesül azzal a tudat-áradattal, amelyet serkenteni igyekszik.
Az angyalok az egyesülést és azonosulást nem a faj szaporítása céljából gyakorolják, hanem inkább, hogy megosszák életüket és tudatukat az élet más formáival. Olyan nagymértékben azonosulnak munkálkodásuk tárgyának életével és tudatával, hogy buddhikus és nirvánikus erő szabadul fel minden életben és formában azon a síkon, amelyiken működnek.

Elérkeztünk ahhoz a témakörhöz, amelyben megvizsgálhatjuk az elemek és az angyalok kapcsolatát. Mielőtt azonban ebbe belekezdenénk, tisztáznunk kell, hogy mit is értünk a "Négy Ős-elem" alatt.
Ez a négy elem nem más, mint a Föld, Víz, Tűz, valamint a Levegő és emberemlékezet óta úgy tartják, hogy ezek az elemek a minden létező dolog alapvető alkotóelemei, így alapjai minden életnek.

Föld elem angyalai
Azok az angyalok, akik a földi természetszellemek csoportjából emelkedtek föl, igyekszenek - bár nem mindig - ezt az elemet választani szolgálatuk területéül. Önként leszállnak a föld felszíne alá, és specializált életerőikkel áthatják a területet. Amint növekednek rangban és képességben, az általuk meglelkesített terület fokozatosan tágul, ami azt jelenti, hogy akár egész vidéket vagy hegységet magába foglalhat életerőik gyakorlótere. A föld elemhez tartozó angyalok tehát bizonyos területeket - dombot, völgyet, hegységet és vidéket - szolgálnak. A Földszellemre és a benne lévő életre gyakorolt serkentő hatás mellett, ezen a területen minden elementális élet megváltozik, és fejlődési menetében buzdítást, serkentést kap. Ez hatással van az állati és növényi életre, mert a természetszellem, a forma építője, ügyesebben dolgozik az angyal jelenlétében. Természetesen az embereknek is kapcsolatuk van a föld elemmel és annak szellemeivel, valamint a föld elem angyalaival. Ebből az következik, hogy igen sok embernek - ha kevésbé tudatos is - jelentős előnye származik a föld angyalainak szolgálatából. A föld angyalai nem tartják valami tisztátalan vagy holt anyagnak a földelemet, hanem inkább a Teremtő öltözékei egyikének részeként tekintik. Nekik szent minden fizikai anyag, mert az isteni élet jelenlétét látják minden atomban. Tudatában vannak az isteni Akarat, Bölcsesség és Intelligencia munkájának fejlődési fokai jelentőségével, és a földi élet valamint forma különböző módjait kifejező tudat formájának és erejének tökéletességével. A homok, az óriási szikla, a síkság termékeny talaja, a kova, a fém és az értékes drágakövek mindegyikének küldetése van, és ez a cél nagymértékben különbözik attól, amit az emberi elme elképzel róluk. A drágakövek típusainál például mindegyiknek megvan a maga természetszelleme és angyala, mely kizárólagosan annak a típusnak a fejlődésén dolgozik. A Logosz ékszereinek tekinthetjük ezeket az értékes köveket.
A drágakövek értéke a föld angyal és az ember szemszögéből tekintve, teljesen különböző értelemben kapnak figyelmet. A föld angyal és a természetszellem az egész kőben élő, lüktető, virágszerű ékszert lát, mert belülről látja. Ezzel szemben az ember, nem sok figyelemre méltatja a kő külsejét addig, amíg csiszolatlan és fénytelen a drágakő természetes állapotában. Az ember a drágakő külsejét látja, és minden igyekezetével tökéletesíteni igyekszik azt úgy, hogy a külső fényforrást tükrözze vissza (a kövek megmunkálása, csiszolása), az angyal viszont a kőben a beáramló, átható isteni életet látja. Mindezek mögött felismernek egy rendet és szándékot, továbbá a fejlődési folyamatot és mindezek együttes meghatározott rendszerét, amelyet az ő munkájuknak előmozdítania és szolgálnia kell. A föld angyaloknak egy egész nagy csoportja e munkának szenteli magát. Ebben a nagy csoportban sok alcsoport van, mindegyik a maga megfelelő tevékenységével.
A fémekben dolgozó természetszellem is a Logoszt díszítő elemeknek tartja ásványait, és a Logosz életét tekinti éltető princípiumának.
Mint már utaltam rá, a föld elemnek hatása van az emberre is, példaként mindjárt megemlíthetem a Feng Shui-t és az asztrológiát.
Ha egy ember kimutatja a természet és a föld iránti szeretetét, tiszteletét, és megbecsülését, akkor a föld angyalai és szellemei nagy odaadással segítik a személyt a föld védelmének, és megóvásának munkájában.Angyalvilág


Szolgáltatások
Angyalok - Dévák
 
 
1 2 3 4 5 6 7