Copyright:  Kovács Éva Mária          

Kedves Olvasó!

Mielőtt elkezdené az imádságokat böngészni, előtte kérem szánjon időt arra, hogy  az ehhez a témakörhöz tartozó bevezetőt is elolvassa!
Igyekeztem az imádkozásnak és az imának a lényegét, és a célját összefoglalni, és bízom abban, hogy az itt leírt imádságokat őszinte hittel és szeretettel fogja alkalmazni.
Manapság az ún. modern gondolkodás sajnos feltűnő ellenszenvet mutat az imával szemben, és ennek az oka az, hogy nagy hiányosságok vannak az emberek hitében, ezáltal a világszemléletük teljesen személyiség központúvá vált, következésképpen nem képes semmiféle oksági összefüggést felfedezni az imádságban foglalt kérelem, és az utána bekövetkező esemény között. Ezzel szemben a vallásos gondolkodás erősen ragaszkodik az imádsághoz, és abban találja éltető elemét.
Ha meg akarjuk érteni az imával kapcsolatos törvényszerűségeket, akkor először is analizálnunk kell egy kicsit az imát.
Minthogy az ima a tudatnak több különböző tevékenységét jelenti, a sokféle minőségű imádság nem képez egy egyszerű egészet. Az imák jellegét három módon különböztethetjük meg attól függően, hogy mi a célunk az imádságunkkal.
Talán az egyik leggyakoribbnak mondható imák azok, amelyekben kifejezetten világi előnyöket kérnek (ennivalót, ruházatot, pénzt, munkahelyi alkalmaztatást, sikereket, betegségből való felgyógyulást, stb.)
Vannak lelki problémákban útmutatást és segítséget kérő imák, melyek a kísértések legyőzéséért, és spirituális növekedésért hangzanak el.
Végül, léteznek olyan imák is, amelyekből hiányzik a kérés, és csupán az isteni tökéletesség imádásából vagy szemléletéből állnak, és lényegük egy mélységes törekvés az Istennel való egyesülésre. Ilyen ima a misztikus extázisa, a bölcs elmélkedése, a szent szárnyaló elragadtatása.  Igazi közvetlen kapcsolat ez az Isten és ember között, mert az ember, szeretetben és imádságban kiárasztja önmagát AHHOZ, aki mint legfőbb vonzerő magához emeli az emberi szívet.
A láthatatlan világokban számtalan intelligens lény létezik, akik kapcsolatban állnak az emberrel. Valóságos Jákob létrája ez, amelyen Isten angyalai fel- és alájárnak, s legfelül az Úr áll. Vannak közöttük hatalmas spirituális erők, míg mások egészen alacsony lények, és intelligenciában nem érnek fel az emberig.
Amikor a világi előnyökhöz jutás érdekében imádkozik valaki, több féle módon kaphat rá választ. Az ilyen ima elmondója egyszerű valaki, s így az Istenről való elképzelése is egyszerű. Úgy gondol a Teremtőre, mint aki az ő szükségleteiről gondoskodik, közeli és szoros kapcsolatban van az ő mindennapi életével, és ezért oly természetesen fordul hozzá a mindennapi kenyeréért, mint a gyermek a szüleihez. Az ilyen kívánság formát teremt, amit az egyén megtölt élettel és irányító energiával. Ezt a rezgő, finomabb anyagból álló teremtményt egyetlen gondolat éltet - segítségre, élelemre van szükség. Az ilyen indíttatású ember azt hiszi, hogy a rajta segítő embertárs szívébe Isten sugalmazza a gondolatot, hogy segítsen neki. A szó legmélyebb értelmében ez igaz is, minthogy ebben az Univerzumban minden élet és erő Istentől ered, de a közvetítő közeg - éppen az isteni törvények alapján - mégis az imádság által teremtett vágyforma.
A segélykérést meghallhatja egy angyal, vagy egy olyan ember, aki a fizikai testét időlegesen letéve a láthatatlan világokban dolgozik. Ebben az esetben valamely láthatatlan intelligencia hozza létre a kapcsolatot a kérés és a beteljesedés között.
Amennyiben az evilági előnyökre irányított ima "hasztalanul" hangzik el (csak a személyiség által irányított ember szerint hasztalan, és nem talál meghallgatásra), akkor annak valamilyen rejtett oka van. Minden ember gyűjtött magának adósságokat, melyeket vissza kell fizetnie rossz gondolatai, vágyai, és cselekedetei miatt (Karma Törvény).
Ha valaki a múltban elkövetett bűnei miatt súlyos következményeket kell elszenvedjen, az hiába ostromolja az eget imáival! Az általa alkotott vágyformát hiába küldi ki, mert az, ahova csak ér, mindenütt a régi rossz tettek áramával fog találkozni, melyek visszavetik útján. A saját érdekeket képviselő imádság estében gyakran úgy tűnik, hogy az egyik imára érkezik felelet, a másikra nem, de mindkét esetben törvényszerű az eredmény.
Tudnunk kell, hogyha egy szó szándékot tartalmaz, akkor az üzenetként és kérésként lép be a tudatosság terébe - így a mindenség tájékoztatást kap a vágyainkról. Az egyetemes tudatosság teljesítő képessége határtalan! Minden üzenet (ima) meghallgatásra talál, és választ vált ki. Egyetlen szándék sincs elrejtve, de teljesülésüknek lehetnek akadályai, hiszen annyi ellentmondás rejlik bennünk.
A lelki problémák feloldásáért elhangzó imáknak kettős hatásuk van: egyrészt kihatnak a finomabb világokra és segítséget vonzanak, másrészt visszahatnak az imádkozó személyre. Az ima először felkelti az angyalok, vagy a testen kívüli dolgozó tanítványok figyelmét, akik folytonosan keresik az alkalmat, hogy a bajban lévőkön segítsenek. Ők azután tanácsot, bátorítást, megvilágosodást sugalmaznak az agytudatba, és így a legközvetlenebb módon felelnek az imára.
A segítők eszméket sugalmaznak, melyek megoldják az intellektuális nehézségeket, fényt vetnek valamely bonyolult erkölcsi problémára, vagy édes vigaszt öntenek a megszomorodott szívbe, lecsillapítván háborgását, megnyugtatván kedélyeit.

A lelki problémák feloldására irányított imákra az ún.  szubjektív válasz abban áll, hogy az ima maga visszahat az imádkozóra. Imájával ugyanis szívét és elméjét befogadóképessé teszi, ezáltal elcsitul alacsonyabb természete, és így a magasabb erő, és megvilágosodás akadálytalanul leáramolhat.
Még sokkal kifejezettebb módon érkezik a segítség kívülről és belülről egyaránt, ha az ima spirituális megvilágosodásért, szellemi fejlődésért hangzik el.
Ilyenkor nemcsak az történik, hogy az angyali és emberi segítők felhasználják a kínálkozó alkalmat egy felfelé törekvő lélek megsegítésére, hanem maga az ember e spirituális fejlődés utáni vágyával egészen magasrendű energiákat szabadít fel válaszképpen a spirituális világokban. Az általános szabály ennél a típusú imánál az, hogy amilyen mértékben sikerül a személyiségen felülemelkedni, és amilyen mértékű a magasba törő aspiráció intenzitása, olyan mértékben jön a válasz a bennünk és kívülünk lévő nagyobb élettől.

Szolgáltatások
Imádságok
"Ha imádságunk nem erősödik aktív cselekvéssel, önök a szellemi szolgálat illúziójában vannak."
Imádságok
1 2 3 4 5 6 7
1.